Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) Mišljenje Odbora regija - »Aktivno starenje: inovacija − pametno zdravlje – bolji život« Sažetak   PDF
Odbor regija EU
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Mjerenje kvalitete usluge primarne zdravstvene zaštite SERVQUAL instrumentom Sažetak   PDF
Đurđana Ozretić Došen, Vatroslav Škare, Tatjana Škare
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Mjere za poticanje zapošljavanja Sažetak   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Mjere za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 21, Br. 3 (2014) Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH: anketa poreznih stručnjaka Sažetak   PDF
Helena Blažić, Hrvoje Šimović, Ana Štambuk
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Mladi i socijalna pravda Sažetak   PDF
Damir Ljubotina
 
Svezak 9, Br. 1 (2002) M. Meštrović (ur.): Globalizacija i njene refleksije u Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Drago Čengić
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Model otvorene koordinacije protiv siromaštva: Novi “proces socijalnog uključivanja” Europske unije Detalji   PDF
Maurizio Ferrera, Manos Matsaganis, Stefano Sacchi
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nove uloge lokalnih vlasti Sažetak   PDF
Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Mogućnosti i teškoće razvoja nevladinih organizacija u Hrvatskoj – prikaz slučaja jednog dobrotvornog udruženja Sažetak   PDF
Jasminka Despot Lučanin, Joanne E. Coury
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Mogućnosti izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama Sažetak   HTML   PDF
Dejana Bouillet
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Mogućnosti razvoja modela kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj Sažetak   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 20, Br. 3 (2013) Motivacija za volontiranje - jesu li motivi za volontiranje povezani sa spolom, ličnosti i područjem studiranja? Sažetak   PDF
Nina Pološki Vokić, Ivana Marić, Gorana Horvat
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Mreža socijalne potpore za stare ljude i međugeneracijska pravednost u Sjedinjenim Državama Detalji   PDF
Joanne E. Coury
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Muhamed Dervišbegović: Socijalni rad Detalji   PDF
Aleksandar Halmi
 
Svezak 18, Br. 3 (2011) Multikulturalizam u socijalnom radu Sažetak   PDF
Nino Žganec, Ana Miljenović
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Multikulturalnost - nastojanje ili himba? (Analiza pojma na primjeru Njemačke Sažetak   HTML   PDF
Marko Žarić
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Mutualizam ili organizacije uzajamne pomoći Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Nacionalna politika zapošljavanja Sažetak   PDF
Vlada Republike Hrvatske
 
Svezak 14, Br. 2 (2007) Nacionalna populacijska politika Detalji   PDF
Dražen Živić
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine Detalji   PDF
Zdravka Leutar
 
Svezak 12, Br. 1 (2005) Nacionalni akcijski plan zapošljavanja Detalji   PDF
Teo Matković
 
Svezak 18, Br. 2 (2011) Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2011.-2012. (Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje) Detalji   PDF
Marina Kuveždić
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006.-2008. Detalji   PDF
Marijana Bađun
 
Svezak 14, Br. 2 (2007) Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008. Detalji   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Nacrt buduće javne politike prema starima u Sjedinjenim Državama: prošlost kao proslov Sažetak   HTML   PDF
Joanne E. Coury
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi Detalji   PDF
Ana Balaband
 
Svezak 6, Br. 1 (1999) Nada Stropnik: Ekonomski vidiki straševstva Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Nadležnost centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Nadnacionalne agencije i socijalne politike postsocijalističkih zemalja Sažetak   PDF
Bob Deacon
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Nadzor nad primjenom Europske socijalne povelje u Hrvatskoj: Zaključci Europskog odbora za socijalna prava Sažetak   PDF
Adela Čujko
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Nakon zlatnog doba: budućnost socijalne države u novom svjetskom poretku Sažetak   PDF
Gøsta Esping-Andersen
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) Naša obitelj danas Detalji   PDF
Ana Balaband
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) Natalia Dinello, Lyn Squire (eds.): Globalization And Equity: Perspectives From The Developing World Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Nataša Zrilić: Država blagostanja Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Nathan Glazer: The Limits of Social Policy Detalji   PDF
Eugen Pusić
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) NECE Radionica: Aktivno građanstvo za Europu – uloga kulture i obrazovanja za građanstvo u migracijskim europskim društvima Detalji   PDF (English)
Ivan Hromatko
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Nedostatno korištenje ekonomskih potencijala demografskog starenja u Hrvatskoj Detalji   PDF
Lidija Dajak, Stjepan Orešković
 
Svezak 12, Br. 1 (2005) Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima Sažetak   PDF
Ninoslava Pećnik, Zora Raboteg-Šarić
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Negativni efekti socijalne pomoći u SAD Sažetak   PDF
Darko Oračić
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Neil Gilbert: Transformation of the Welfare State Detalji   PDF
Ivan Grgurić,
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Neizravno javno financiranje visokog obrazovanja Detalji   PDF
Maja Vehovec
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Ne)jednakost žena na tržištu rada Sažetak   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) Neke odrednice zadovoljstva socijalnom podrškom njegovatelja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti Sažetak   PDF
Marina Milić Babić, Silvia Rusac, Maja Laklija
 
Svezak 24, Br. 3 (2017) Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom Sažetak   PDF
Tatjana Tarandek, Zdravka Leutar
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Neki pokazatelji sadašnjeg i budućeg demografskog stanja u Republici Hrvatskoj Detalji   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Neki statistički pokazatelji o civilnom društvu u Hrvatskoj Detalji   PDF
Gojko Bežovan, Marina Vugec
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Nekoliko teza za raspravu o mirovinskoj reformi Detalji   HTML   PDF
Mato Arlović
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Nenad Karajić, Lidija Japec i Mirna Krivokuća: Rezultati gap analize; Lidija Japec (ur.) Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Neprofitne organizacije i kombinirani model socijalne politike Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
501 - 550 od 1193 stavke/a << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014