Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 14, Br. 3 (2007) Porez na dohodak i doprinosi za socijalno osiguranje u Hrvatskoj, 1994.-2007. Detalji   PDF
Suzana Petrović
 
Svezak 24, Br. 2 (2017) Porezne promjene i dohodovne nejednakosti u Europskoj uniji tijekom financijske krize Sažetak   PDF
Nika Šimurina, Dajana Barbić
 
Svezak 14, Br. 3 (2007) Porodni dopust i dječje naknade: stavovi, prioriteti i mogući učinci Sažetak   PDF (English)
Nada Stropnik, Jože Sambt
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Poslijediplomski studiji iz socijalne politike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Detalji   PDF
Zoran Šućur, Teo Matković
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Posrednička organizacija građana i upravljanje izazovima socijalnih usluga u nordijskim društvima Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 14, Br. 1 (2007) Postaje li civilno društvo u Hrvatskoj čimbenikom društvenih promjena? Sažetak   pdf
Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Postmodernizam i socijalna politika: malen korak naprijed? Sažetak   HTML   PDF
Sue Penna, Martin O'Brien
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) Postwelfare indikatori i reforma zdravstva u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Stjepan Orešković
 
Svezak 25, Br. 2 (2018) Poteškoće i dobrobiti rada s osobama oboljelim od demencije iz perspektive formalnih njegovatelja Sažetak   PDF
Ana Štambuk, Kristina Levak
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Poteškoće u zapošljavanju osoba starije dobi Sažetak   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti Sažetak   PDF
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Potrebe starijih osoba za cjelovitim uslugama skrbi u lokalnoj zajednici Sažetak   HTML   PDF
Mladen Havelka, Jasminka Despot Lučanin, Damir Lučanin
 
Svezak 29, Br. 2 (2022) Potrebe starijih osoba za uslugama iz sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ana Štambuk, Lea Skokandić, Marija Penava Šimac
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) Poverty and Social Exclusion in Macedonia, Serbia and Croatia: Status and Policy Responses Sažetak   PDF
Maja Gerovska-Mitev
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Poverty of Older Women in Slovenia Sažetak   PDF
Vesna Leskošek
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Povezanost preobrazbe radnih odnosa i mirovinsko-invalidskog osiguranja Sažetak   PDF
Željko Potočnjak
 
Svezak 22, Br. 2 (2015) Povezanost socijalne podrške i nekih aspekata roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju Sažetak   PDF
Zdravka Leutar, Violeta Oršulić
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Povratak dubrovačkih prognanika Detalji   PDF
Sadika Hasanagić
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Prava djece u obitelji Sažetak   PDF
Dubravka Hrabar
 
Svezak 25, Br. 2 (2018) Prava u sustavu socijalne skrbi u kontekstu doprinosa socijalnoj sigurnosti romske djece Detalji   PDF
Maja Kutnjak Vrtarić
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Pravci budućeg razvitka sustava socijalne pomoći i socijalne skrbi Republike Hrvatske Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz, Nada Kerovec, Nino Žganec, Gojko Bežovan, Borka Teodorović, Zoran Šućur, Gojko Zovko, Siniša Zrinščak
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) Pravna i socijalna isključenost u novoj Europi: usporedba baltičkih zemalja, Slovenije i Hrvatske Sažetak   PDF
Jelena Zlatković
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Pravo na rad: od obveze države do osobne odgovornosti Sažetak   PDF
Sanja Crnković-Pozaić
 
Svezak 29, Br. 1 (2022) Pravo oca na roditeljski i očinski dopust u zemljama EU Sažetak   PDF
Vesna Simovic-Zvicer
 
Svezak 12, Br. 1 (2005) Predpristupni ekonomski program 2005.-2007. Socijalna politika Sažetak   PDF
Vlada Republike Hrvatske
 
Svezak 20, Br. 1 (2013) Predškolski odgoj i obrazovanje kao socijalna investicija Sažetak   PDF
Jelena Baran
 
Svezak 5, Br. 4 (1998) Pregled mjera socijalne politike Hrvatske u 1997. godini Detalji   HTML   PDF
Karolina Tkalec, Gojko Bežovan
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Pregled statističkih pokazatelja participacije, prolaznosti i režima plaćanja studija u Republici Hrvatskoj 1991.-2007. Sažetak   PDF
Teo Matković
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Prelazak diplomanata poslovnih škola u Sloveniji iz obrazovanja u zaposlenost Sažetak   PDF (English)
Polona Domadenik, Marjana Drame, Daša Farčnik
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Prema konvergenciji europskih socijalnih modela? Sažetak   HTML   PDF
Séverine Chapon, Chantal Euzéby
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) Prema postojanoj socijalnoj državi Sažetak
Francis G. Castles
 
Svezak 20, Br. 2 (2013) Prema socijalnom ulaganju za rast i koheziju – uključujući i provedbu Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014. – 2020. Sažetak   PDF
Europska komisija
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Preobrazba socijalnog osiguranja u uvjetima slobodnog tržišnog gospodarstva – Nužnost preobrazbe mirovinskog osiguranja Detalji   PDF
Mihovil Rismondo
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) Preporuka Vijeća Europe o socijalnim radnicima Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Preteče suvremene zaposlenosti: osvrt na rad i zaposlenost u Hrvatskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća Detalji   PDF
Teo Matković
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) Prihodi domaćinstava u Hrvatskoj 1993. i 1994. godine Detalji   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Prihodi i troškovi kućansava u Hrvatskoj u 1998. godini Detalji   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Prijevremeno umirovljenje u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Snježana Baloković
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) Prikaz znanstvenog časopisa »Socijalne teme« Detalji   PDF
Marija Žilić
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Prilagodba javnog sektora Republike Hrvatske (Analiza i prijedlozi Svjetske banke Sažetak   PDF
Svjetska banka
 
Svezak 24, Br. 1 (2017) Prilagodba na studij s obzirom na neka obilježja studenata s invaliditetom Sažetak   PDF
Sandra Bošković, Danijela Ilić-Stošović, Sanja Skočić-Mihić
 
Svezak 6, Br. 1 (1999) Primjedbe na Konačni prijedlog zakona o doplatku za djecu Detalji   HTML   PDF
Sanja Crnković-Pozaić
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima Sažetak   PDF
Zdravka Leutar, Helmut Kreller
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Primjena Europske socijalne povelje Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) Primjena Vladinog Programa borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Gradu Zagrebu Detalji   PDF
Višnja Fortuna, Romana Galić
 
Svezak 18, Br. 3 (2011) Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva Sažetak   PDF
Maja Laklija
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Europi Sažetak   PDF
Marina Ajduković
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Pristup pravima opće socijalne pomoći Sažetak   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Pristup socialnoj zaštiti Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Pristup socijalnim pravima u Europi: stvarno stanje Sažetak   HTML   PDF
Vijeće Europe
 
701 - 750 od 1200 stavke/a << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014