Svezak 6, Br. 1 (1999)

Kazalo sadržaja

Riječ povodom pet godona izlaženja revije za socijalnu politiku HTML PDF
  1

Članci

Sustavi zdravstvene politike u svijetu: osnovna obilježja i aktualni procesi Sažetak HTML PDF
Siniša Zrinščak 3-19
Profili obiteljske politike Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz 21-33
Socijalno-ekonomska obilježja obitelji s djecom do 15 godina u Hrvatskoj Sažetak PDF
Sanja Crnković-Pozaić 35-44
Sustav socijalne zaštite u Republici Makedoniji Sažetak HTML PDF
Nano Ružin 59-63

Regulativa

Obrazloženje Konačnog prijedloga zakona o doplatku za djecu Sažetak PDF
Vlado Puljiz 45-54
Primjedbe na Konačni prijedlog zakona o doplatku za djecu HTML PDF
Sanja Crnković-Pozaić 55-57

Prijevod

Socijalna zaštita kao produktivan čimbenik Sažetak PDF
Jos Berghman, Didier Fouarge 65-82

Informacije i osvrti

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije HTML PDF
Gordan Črpić 83-84
6. Regionalna Konferencija o prikupljanju sredstava(Fundraisingu) za Istočnu i Srednju Europu HTML PDF
Marijana Kletečki 85-87

Knjige i časopisi

Bob Deacon with Michelle Hulse and Paul Stubbs: Global Social Policy - International Organizations and the Future of Welfare HTML PDF
Siniša Zrinščak 89-92
Nada Stropnik: Ekonomski vidiki straševstva HTML PDF
Vlado Puljiz 92-95
George Ritzer: Suvremena sociologijska teorija HTML PDF
Ana Pažanin 95-98
Revue internationale de sécurité sociale, godina 1998 HTML PDF
Vlado Puljiz 98-100

Dokumentacija

Dječji dodaci u nekim zemljama početkom devedesetih godina HTML PDF
Nada Stropnik 101-103


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014