Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 29, Br. 2 (2022) Determinants of Causal Attributions of Homelessness in Croatia Sažetak   PDF
Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Jelena Ogresta
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) D. G. Mayes, J. Berghman and R. Salais (ur.): Social Exclusion and European Policy; Matt Barnes, Christopher Heady et al.: Poverty and social Exclusion in Europe Detalji   HTML   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 14, Br. 1 (2007) Dianne Perrons i sur. (ur.): Gender Divisions and Working Time in the New Economy Detalji   PDF
Branka Galić
 
Svezak 14, Br. 1 (2007) Didier Fouarge: Poverty and Subsidiarity in Europe. Minimum Protection from an Economic Perspective Detalji   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Dilema javnog financiranja sustava visokog obrazovanja koji teži stalnom rastu Detalji   PDF
Danijela Dolenec
 
Svezak 30, Br. 1 (2023) Dimensions of the Universities Third Mission from the University Teachers and Students Perspective Sažetak   PDF
Maja Bosanac, Jovana Milutinović, Biljana Lungulov
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Dinamika zadovoljavanja obiteljskih potreba u uvjetima masovne migracije stanovništva u svjetlu triju temeljnih teorija Sažetak   PDF
Josip Janković, Mirjana Panđa-Ferenčak
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Dionigi Tettamanzi: Kršćanstvo i globalizacija Detalji   PDF
Josip Prgomet
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Disparities in Healthcare Financing: A Comparative Analysis of Croatia and Selected Central and Eastern European Countries Sažetak   PDF
Uršula Kaštelan Brumen, Milena Konatar, Snježana Kaštelan
 
Svezak 29, Br. 2 (2022) Distributivni učinci ukidanja »socijalno motiviranih« sniženih stopa PDV-a radi povećanja izdašnosti i obuhvata ciljanih transfera: mikrosimulacijska analiza za Hrvatsku Sažetak   PDF
Ivica Rubil
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Djeca iz hraniteljskih obitelji Detalji   PDF
Josip Janković
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Djeca ulice u Moskvi: korištenje i stvaranje socijalnog kapitala Sažetak
Svetlana Stephenson
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Djeca u ratu u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Marina Ajduković
 
Svezak 28, Br. 1 (2021) Dječji brakovi u romskoj zajednici u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Maja Kutnjak Vrtarić, Olja Družić Ljubotina
 
Svezak 6, Br. 1 (1999) Dječji dodaci u nekim zemljama početkom devedesetih godina Detalji   HTML   PDF
Nada Stropnik
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) Dječji doplatci u Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 5, Br. 4 (1998) Dobna struktura aktivnih osiguranika u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja Hrvatske Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Dobna struktura i prosječna dob korisnika mirovina u Hrvatskoj Detalji   PDF
Ivan Jergović, Vlado Puljiz
 
Svezak 30, Br. 3 (2023) Dobni stereotipi i položaj vlastite dobne skupine u društvu iz perspektive osoba starije životne dobi Sažetak   PDF
Lea Skokandić
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) Dobrotvorno i socijalno djelovanje židovske zajednice u Zagrebu u 19. i 20. stoljeću Sažetak   PDF
Ivo Goldstein
 
Svezak 20, Br. 3 (2013) Does Student Employment Deteriorate Academic Performance? The Case of Slovenia Sažetak   PDF
Tanja Kosi, Bojan Nastav, Janez Šušteršič
 
Svezak 28, Br. 2 (2021) Dohodovne nejednakosti i redistributivne preferencije u Hrvatskoj i zemljama EU-a: makroanaliza Sažetak   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) Domaći izvori statističkih podataka relevantnih za područje socijalne politike Detalji   PDF
Ivana Dobrotić, Teo Matković
 
Svezak 20, Br. 1 (2013) Dometi i ključni čimbenici razvoja civilnog društva u Hrvatskoj temeljem tri vala istraživanja Sažetak   PDF
Jelena Matančević, Gojko Bežovan
 
Svezak 24, Br. 1 (2017) Doprinos trećeg sektora socio-ekonomskom razvoju Europe – Utjecaj trećeg sektora (prikaz FP7 projekta) Detalji   PDF
Danijel Baturina
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice Sažetak   PDF
Olja Družić Ljubotina, Eva Anđela Delale, Marijana Kletečki Radović
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) Dostignuća i promašaji gospodarskog razvoja Hrvatske u proteklom stoljeću Sažetak   PDF
Stjenko Vranjican
 
Svezak 27, Br. 2 (2020) Dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske Sažetak   PDF
Gordana Berc, Slavica Blažeka Kokorić, Ana Opačić
 
Svezak 25, Br. 2 (2018) Dostupnost socijalnog kapitala prilikom traženja prvog zaposlenja diplomanata različitog socioekonomskog statusa Sažetak   PDF
Ivona Čarapina Zovko, Darja Maslić Seršić
 
Svezak 19, Br. 3 (2012) Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca Sažetak   PDF
Marina Ajduković, Linda Rajhvajn Bulat
 
Svezak 27, Br. 2 (2020) Dragan Bagić, Matija Kroflin, Teo Matković, Velibor Mačkić : Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Drago Čengić, Ivan Rogić (ur.): Upravljačke elite i modernizacija Detalji   PDF
Zoran Malenica
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Dražen Živić, Nenad Pokos i Anka Mišetić (ur.): Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive Detalji   HTML   PDF
Teo Matković
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Drugi europski sociološki kongres – Europska društva: fuzija ili fisija Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 27, Br. 3 (2020) Društvene inovacije kao važan element europskih razvojnih strategija Sažetak   PDF   PDF
Sanja Franc, Antea Barišić, Petra Palić
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) Društveno-ekonomski uvjeti održivosti povratka – primjer srpskih povratnika u Hrvatsku Sažetak   PDF
Milan Mesić, Dragan Bagić
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Društvo znanja i/ili ekonomija znanja: što čini razliku u poimanju znanja kao javnog dobra? Detalji   PDF
Denisa Krbec
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Državna matura kao zapreka pristupu visokom obrazovanju Detalji   PDF
Petar Bezinović
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Državni predujam za uzdržavanje djece Sažetak   PDF
Branka Rešetar
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać: Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja. Istraživanje iskustva iz prakse Detalji   PDF
Ivana Milas
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Dugotrajna skrb za starije osobe: izazov za socijalnu gerontologiju i socijalnu politiku Detalji   PDF
Jana Mali, Ana Štambuk
 
Svezak 24, Br. 2 (2017) Dvadeset godina beskućništva u Hrvatskoj (1991. − 2011.) te mogućnosti za istraživanja povijesti beskućništva Sažetak   PDF
Natalija Gjeri Robić
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Đuro Njavro: Socijalna država - Slobodno poduzetništvo i državna skrb Detalji   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 28, Br. 3 (2021) Early Childhood Education and Care in Kosovo: A Targeted Educational Approach Producing and Maintaining Social and Gender Inequalities Sažetak   PDF
Artan Mustafa
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) ECJ's Approach to EU Migrants' Social Benefit Claims: Tracing Judicial Influence on German Social Policy Sažetak   PDF
Mario Munta
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Ecspress seminari - Socijalne profesijue u Europi pred izazovima suvremenosti Detalji   HTML   PDF
Natalija Sertić, Siniša Zrinščak
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Efikasnost nasuprot dostupnosti? O povezanosti troškova i ishoda studiranja u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Teo Matković, Iva Tomić, Maja Vehovec
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Ekonomski učinak domova za starije osobe i osobe s invaliditetom u Španjolskoj: vrednovanje za regiju Kantabrije Sažetak   PDF (English)
Belén Díaz Díaz
 
Svezak 18, Br. 2 (2011) Elaine Fultz: Dynamic Social Security for Europe: Choice and Responsibility Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 14, Br. 1 (2007) Elaine Fultz (ur.): Pension Reform in the Baltic States Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
101 - 150 od 1200 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014