Svezak 29, Br. 2 (2022)

Kazalo sadržaja

Članci

Distributivni učinci ukidanja »socijalno motiviranih« sniženih stopa PDV-a radi povećanja izdašnosti i obuhvata ciljanih transfera: mikrosimulacijska analiza za Hrvatsku Sažetak PDF
Ivica Rubil 129-161
Determinants of Causal Attributions of Homelessness in Croatia Sažetak PDF
Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Jelena Ogresta 163-190
Potrebe starijih osoba za uslugama iz sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Ana Štambuk, Lea Skokandić, Marija Penava Šimac 191-212
Sustav socijalne skrbi iz perspektiva roditelja djece s teškoćama u razvoju Sažetak PDF
Josipa Gović, Marko Buljevac 213-228
Usluge tržišta rada Sažetak PDF
Ana Ostrovidov Jakšić, Tereza Rogić Lugarić 229-257
Solidarna ekonomija u javnim politikama u Hrvatskoj Sažetak PDF
Domagoj Račić 259-280
Rethinking the Contribution-Benefit Linkage in Pay-As-You-Go Retirement Systems Based on Algerian Case Sažetak PDF
Farid Flici 281-295

Knjige i časopisi

Abel Polese (Ed.): Informality, Labour Mobility and Precariousness: Supplementing the State for the Invisible and the Vulnerable PDF
Predrag Bejaković 297-300
Mario Munta: The European Semester and National Employment Policies PDF
Predrag Bejaković 301-305
F. Alnajjar, C. Bartneck, P. Baxter, T. Belpaeme, M. Cappuccio, C. Di Dio, F. Eyssel, J. Handke, O. Mubin, M. Obaid, N. Reich-Stiebert: Robots in Education: An Introduction to High-Tech Social Agents, Intelligent Tutors, and Curricular Tools PDF
Valentin Kuleto, Milena P. Ilić 305-308

Informacije i osvrti

15th ISTR International Conference: Navigating in Turbulent Times: Perspectives and Contributions from the Third Sector PDF
Danijel Baturina 309-310


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014