Svezak 10, Br. 1 (2003)

Kazalo sadržaja

Članci

Razvoj socijalne pomoći i socijalne skrbi u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata Sažetak HTML PDF
Zoran Šućur 1-22
Zakonski, politički i kulturni okvir za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj Sažetak HTML PDF
Gojko Bežovan 23-44
Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti Sažetak PDF
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović 45-68

Dokument

Decentralizacija socijalnih službi. Nacrt modela Sažetak PDF
Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Zoran Šućur, Siniša Zrinščak, Nino Žganec, Ana Balaband 69-83

Prijevod

Novi prioriteti za socijalnu politiku i kriminologiju: globalizacija, urbanizam i država postsocijalne sigurnosti u nastajanju Sažetak PDF
Tony Fitzpatrick 85-100

Knjige i časopisi

Vlasta Ilišin i Furio Radin (ur.): Mladi uoči trećeg milenija HTML PDF
Ankica Marinović Bobinac 101-105
Stjepan Baloban (ur.): Socijalna budućnost Hrvatske: kršćani, nacija, politika, Europa HTML PDF
Melanija Strika 105-111
D. G. Mayes, J. Berghman and R. Salais (ur.): Social Exclusion and European Policy; Matt Barnes, Christopher Heady et al.: Poverty and social Exclusion in Europe HTML PDF
Zoran Šućur 112-117
Revue internationale de sécurité sociale, godina 55, 2002 HTML PDF
Vlado Puljiz 117-120

Informacije i osvrti

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju HTML PDF
Ante Škember 121-123
Rasprava: Što za razvoj Hrvatske može učiniti civilno društvo HTML PDF
Teo Matković 123-125
Međunarodna Konferencija: Neslužbene aktivnosti u tranzicijskim zemljama: deset godina iskustva HTML PDF
Predrag Bejaković 125-127

Dokumentacija

Suradnja ustanova socijalne skrbi i nevladinih organizacija PDF
Siniša Zrinščak, Siniša Kuhar 129-133


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014