Revija za socijalnu politiku, Svezak 27, Br. 2 (2020)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske

Gordana Berc, Slavica Blažeka Kokorić, Ana Opačić

Sažetak


Rad prikazuje istraživanje koje je imalo za cilj utvrditi dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske. Specifično su postavljena tri problema istraživanja: 1) utvrditi dostupnost određenih socijalna prava i usluga za obitelji, 2) utvrditi postoje li razlike u dostupnosti s obzirom na regionalnu pripadnost i razvojna obilježja općine te 3) utvrditi postoje li razlike u standardima kvalitete socijalnih prava i usluga s obzirom na regionalnu pripadnost općine i razvojna obilježja općine. Podaci su prikupljeni web anketom s predstavnicima 215 općina. Obiteljima su u većoj mjeri dostupna socijalna prava u odnosu na socijalne usluge. U najvećoj mjeri razvijena su prava i usluge koje promovira središnja državna vlast. Općine u panonskoj regiji kao najslabije razvijenoj imaju najviše dostupna socijalna prava, a najmanje dostupne socijalne usluge. Prava i usluge su dostupnije u općinama koje su bliže središtima županija. Što se tiče standarda kvalitete socijalnih prava i usluga, stanovništvo je zadovoljavajuće informirano i uključeno u planiranje, dok je slabije razvijeno korištenje EU fondova i uključenost civilnog društva.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014