Svezak 14, Br. 3 (2007)

Kazalo sadržaja

Članci

Razmatranje teorijskih pristupa osnovnim institutima uređenja oporezivanja dohotka Sažetak PDF
Nikola Mijatović 289-311
Re(de)konstrukcija Parsonsovog koncepta uloge bolesnika u postmodernom društvu Sažetak PDF
Živka Staničić 313-326
Socijalna politika i kvaliteta života starijih osoba s tjelesnim invaliditetom Sažetak PDF
Zdravka Leutar, Ana Štambuk, Silvia Rusac 327-346
Porodni dopust i dječje naknade: stavovi, prioriteti i mogući učinci Sažetak PDF (English)
Nada Stropnik, Jože Sambt 347-371
«Ni na što ne ličim... jesam li potreban u tržišno orijentiranom društvu?» Položaj na tržištu rada i zapošljivost nekih ranjivih kategorija nezaposlenih i neaktivnih osoba u Sloveniji Sažetak PDF (English)
Liljana Rihter, Barbara Kobal 373-390

Prijevod

Europska stambena povelja Sažetak PDF
Europski parlament 391-399

Knjige i časopisi

Frane Adam (ur.): Social Capital and Governance Old and New Members of the EU in Comparison PDF
Andrija Henjak 401-403
Anthony Giddens i Karen Birdsall: Sociologija PDF
Jasminka Lažnjak 403-405
Journal of European Social Policy, godina 16, 2006. PDF
Siniša Zrinščak 405-408

Informacije i osvrti

Međunarodna konferencija: Održiva urbana područja PDF
Gojko Bežovan 409-412
Prva konferencija u povodu nastavka aktivnosti i provedbe mjera Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske PDF
Ivana Dobrotić 412-414
Međunarodne konferencije s područja socijalne politike u 2008. godini PDF
Jelena Matančević 441-446

Dokumentacija

Porez na dohodak i doprinosi za socijalno osiguranje u Hrvatskoj, 1994.-2007. PDF
Suzana Petrović 415-426
Obrazovanje u zemljama članicama OECD-a i Hrvatskoj PDF
Predrag Bejaković 427-439


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014