Revija za socijalnu politiku, Svezak 10, Br. 3 (2003)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki
ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

OSNOVNI PRAVNI OKVIR SUSTAVA ZAŠTITE

Sustav zaštite ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata u Republici Hrvatskoj, uređuju dva pravna akta i to:

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i

2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 94/2001., 122/2002.) propisana su prava kojima se osigurava posebna zaštita članova obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, članova obitelji umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, od I. do IV. skupine, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (HRVI), hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te postupak za ostvarivanje tih prava.

Sustav zaštite vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i poraća te civilnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uređen je Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, kojeg je Hrvatski sabor donio 5. lipnja 1992. godine, a objavljen je u Narodnim novinama, br. 33/1992., od 12. lipnja 1992. godine. Taj je Zakon stupio na snagu 1. srpnja 1992. godine, nekoliko je puta do sada mijenjan i dopunjavan. Zadnja novela Zakona donesena je u Hrvatskom saboru 12. lipnja 2003. godine i objavljena u Narodnim novinama, br. 103/2003., od 26. lipnja 2003. godine.

Do osamostaljivanja Republike Hrvatske u neovisnu, suverenu državu, invalidska i boračka zaštita bila je uređena s više saveznih i republičkih propisa. Stupanjem na snagu spomenutog Zakona prestali su važiti “ Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN, br. 53/1991.)” i “ Zakon o preuzimanju saveznih Zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN, br. 53/1991.)”.

Prema neslužbenim podacima, na dan 30. lipnja 1992. godine bilo je oko 20.000 ratnih, mirnodopskih i civilnih invalida rata koje je trebalo prevesti na odredbe novoga Zakona. Do sada je pod te odredbe prevedeno (donijeto konačnih rješenja) preko 90%. U postupku prevođenja 3,54% korisnika ostvarilo je veći postotak oštećenja organizma od ranije priznatoga, 23,01% ostvarilo je manji postotak, 70,09% zadržalo je isti postotak, a 3,36% izgubilo je ranije stečeno pravo.

U odnosu na ranija zakonska rješenja, novim je Zakonom sužen krug korisnika prava na kupališno i klimatsko liječenje. To pravo su zadržali samo teži invalidi (I. do IV. skupine), i to samo ako im je to liječenje potrebno u svezi s tjelesnim oštećenjem radi kojega su i ostvarili svojstvo invalida. Ovo je učinjeno zbog toga što ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata, ukoliko im je potrebno rehabilitacijsko liječenje, to pravo ostvaruju u općem sustavu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Daljnje suženje prava odnosilo se na ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu. Po tom Zakonu više se ne može ostvariti pravo na obiteljsku invalidninu iza umrlih invalida VII., VI. i V. skupine, već pravo na obiteljsku invalidninu mogu ostvariti samo članovi obitelji umrlog invalida I. do IV. skupine, uz uvjet da je taj invalid za života koristio pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

Rečenim Zakonom proširen je krug korisnika koji mogu ostvariti pravo na osnovi tjelesnog oštećenja, jer su u sustav uključeni pripadnici Hrvatske domovinske vojske iz II. svjetskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata, te civilni invalidi iz II. svjetskog rata s tjelesnim oštećenjem sa 20-50% (ranije su pravo mogli ostvariti samo sa 60% i većim tjelesnim oštećenjem).

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata iz 2001. godine, propisano je da se prevođenje na odredbe toga Zakona više ne obavlja po službenoj dužnosti, već po zahtjevu stranke, uz uvjet da zahtjev bude podnijet do 30. lipnja 2002. godine.

Sustav zaštite vojnih i civilnih invalida rata koji je uređen istoimenim zakonom, a dijelom i drugim posebnim zakonima, u osnovi sadrži tri skupine prava.

Tablica 1.

Prava vojnih i civilnih invalida rata

Prava

Korisnici

Prava na osnovi tjelesnog oštećenja:

1. osobna invalidnina

2. dodatak za njegu i pomoć druge osobe

3. ortopedski dodatak

4. kupališno i klimatsko liječenje

5. pomoć u troškovima liječenja i nabavi ortopedskih
pomagala*

6. posebne pogodnosti u ostvarivanju primarne
zdravstvene zaštite*

7. carinske povlastice pri uvozu osobnog automobila
za najteže invalidske skupine* (vrijedi za sve
osobne invalide)

1. Ratni vojni invalidi:

– osobe ranjene ili ozlijeđene u sastavu Hrvatske domovinske vojske, mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945. godine, odnosno do otpuštanja iz zarobljeništva

– osobe ranjene ili ozlijeđene u sastavu partizanskih odreda, odnosno Jugoslavenske armije ili izvan njihova sastava, pri obavljanju vojnih i drugih dužnosti po naređenju vojnih organa ili organa vlasti, od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945. godine

2. Mirnodopski vojni invalidi:

– osobe ranjene, ozlijeđene ili oboljele u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. godine nadalje

3. Civilni invalidi rata:

– osobe ranjene, ozlijeđene ili oboljele u Domovinskom ratu ili II. svjetskom ratu, odnosno stradale od zaostaloga ratnog materijala iza tih ratova

Prava na osnovi gubitka člana obitelji:

1. obiteljska invalidnina

2. uvećana obiteljska invalidnina

1. članovi obitelji poginulih, umrlih ili nestalih osoba (pod istim okolnostima
propisanima za utvrđivanje svojstva osobnih invalida)

2. članovi obitelji umrlih invalida

Prava na osnovi materijalnih potreba korisnika:

1. opskrbnina

2. dodatak za pripomoć u kući

3. doplatak za djecu *

4. povlastice u unutarnjem putničkom prometu*

5. besplatni udžbenici

6. prednost pri upisu u obrazovne ustanove

7. poseban dodatak

8. stipendije

9. prednost pri smještaju u učeničke odnosno
studentske domove

10. prednost pri zapošljavanju

11. prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi

12. oslobođenje plaćanja naknade za prenamjenu
poljoprivrednog zemljišta

13. poseban staž

14. pravo na troškove prijevoza i pogreba

1. korisnici osobne invalidnine

2. korisnici obiteljske invalidnine

3. sudionici rata

* Ostvaruje se prema posebnom propisu koji uređuje odnosno pravo.

Osim Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992., 77/1992., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 82/2001. i 103/2003.), postoje podzakonski i drugi provedbeni propisi kojima je uređen sustav zaštite žrtava i sudionika rata, i to:

1. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 29/2002. i 32/2002.) s Listom postotka koji je sastavni dio tog Pravilnika;

2. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata, od I. do IV. grupe, prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (NN, br. 29/2002. i 32/2002.);

3. Pravilnik o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (NN, br. 29/2002. i 32/2002.);

4. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 29/2002. i 32/2002.);

5. Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. listopada 2001. godine (NN, br. 84/2001.);

6. Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 37/2001.).

Tablica 2.

Ostvarivanje prava na zakonsku zaštitu

SUSTAV ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA
(broj i struktura korisnika, 06/2003.)

KORISNICI SU: VOJNI I CIVILNI INVALIDI

PRAVA: na osnovi oštećenja organizma: 1. osobna invalidnina; 2. dodatak za njegu i pomoć druge osobe;

OSNOVICA ZA IZRAČUN: proračunska osnovica × 100% = invalidnina invalida I. skupine

1. Osobna invalidnina

Ratni vojni invalidi

Civilni
invalidi
II. sv.
rata

Mirnod.
vojni
invalidi
(bivša “JA”)

Civilni
invalidi iz Domovin. rata

Sveukupno

Mjesečni iznosi

skupina

ošteć.
organ.
(u %)

iznos
od osnovice
(u %)

partiz.

domobr.

 

 

 

 

 

I

100

100

67

6

237

63

38

411

3.326,00

II

100

73

233

29

238

66

84

650

2.427,98

III

90

55

200

52

142

73

71

538

1.829,30

IV

80

41

356

48

291

255

128

1.078

1.363,66

V

70

29

441

98

501

279

194

1.513

964,54

VI

60

18

664

162

765

763

349

2.703

598,68

VII

50

12

830

191

264

481

380

2.146

399,12

VIII

40

6

963

238

186

375

434

2.196

199,56

XI

30

4

1.391

201

113

580

593

2.878

133,04

X

20

3

995

109

33

295

459

1.891

99,78

 

Ukupno

6.140

1.134

2.770

3.230

2.730

16.004

 

2. Dod. za njegu i pomoć

 

 

 

 

 

 

 

stupanj I. (100% od osn.)

80

20

232

51

32

415

3.326,00

stupanj II. (66% od osn.)

165

33

120

93

59

470

2.195,16

 

Ukupno

245

53

352

144

91

885

 

3. Ortopedski dodatak

 

 

 

 

 

 

 

stupanj I. (29% od osn.)

173

56

321

71

81

702

964,54

stupanj II. (22% od osn.)

210

54

425

57

129

875

731,72

stupanj III. (14% od osn.)

423

114

329

81

116

1.063

465,64

stupanj IV. (7% od osn.)

14

 

15

27

17

73

232,82

 

 

Ukupno

820

224

1.090

236

343

2.713

 

4. Opskrbnina

542

275

347

511

127

1.802

1.097,58

5. Dod. za pripomoć u kući

270

166

86

154

34

710

764,98

KORISNICI SU: ČLANOVI OBITELJI POGINULIH, TE UMRLIH INVALIDA S TUĐOM NJEGOM

PRAVA: na osnovi gubitka člana obitelji 1. obiteljska invalidnina

PRAVA: na osnovi materijalnih potreba korisnika 1. opskrbnina; 2. dodatak za pripomoć u kući

OSNOVICA ZA IZRAČUN: invalidnina invalida I. skupine

1. Obiteljska invalidnina

 

 

 

 

 

 

 

čl. 28. st. 2. Zak. (15% – osn.)

180

 

195

163

484

1.022

498,90

čl. 28. st. 3. Zak. (40% – osn.)

1.696

2.224

 

 

 

3.920

1.330,40

čl. 32. Zak. (34,50% – osn.)

135

69

 

 

 

204

1.147,47

čl. 102. Zak. (6,51% – osn.)

2.117

 

 

506

 

2.623

216,53

čl. 102. Zak. (30% – osn.)

62

 

 

 

 

62

997,80

 

 

Ukupno

4.190

2.293

195

669

484

7.831

 

2. Opskr.

koris. obit. inval.

866

891

122

88

241

2.208

 

 

slijepi član. obit.

9

3

0

3

5

20

1.097,58

 

 

Ukupno

875

894

122

91

246

2.228

 

3. Dod. za pripomoć u kući

448

451

42

52

84

1.077

764,98

KORISNICI: SUDIONICI II. SVJETSKOG RATA (od prije 09. 09. 1943. godine)

PRAVA: na osnovi materijalnih potreba korisnika 1. opskrbnina; 2. dodatak za pripomoć u kući

OSNOVICA ZA IZRAČUN: opskrbnina 33% a pripomoć u kući 23% od proračunske osnovice

1. Opskr.

sudionici rata

1.937

3.051

 

 

0

4.988

 

 

slijepi član. obit.

44

27

 

 

0

71

1.097,58

 

 

Ukupno

1.981

3.078

 

 

0

5.059

 

2. Dod. za pripomoć u kući

775

1.652

 

0

0

2.427

764,98

SVEUK.

korisničkih prava

16.286

10.220

5.004

5.087

4.139

40.736

 

 

korisnika

12.320

6.508

2.965

3.902

3.219

28.914

 

Tablica 3.

Karakteristične skupine i kretanje broja korisnika

STRUKTURA KORISNIKA

STANJE

 

1999.

2001.

2003.
(6. mjesec)

1. Ratni vojni invalidi

a) partizani

8.158

7.720

6.140

 

b) domobrani

1.309

1.307

1.134

2. Civilni invalidi II. svj. rata

 

2.796

3.469

2.770

3. Sudionici rata

a) partizani

2.535

2.754

1.981

 

b) domobrani

3.581

3.841

3.078

4. Mirnodopski vojni invalidi

 

3.320

3.591

3.230

5. Civilni invalidi iz Domovinskog rata

 

2.582

2.603

2.730

6. Korisnici obiteljske invalidnine

iza partizana

6.104

5.812

4.199

 

iza domobrana

2.900

2.974

2.296

 

iza civila II. svj. rata

252

252

195

 

iza mirnod. vojnih invalida

205

260

672

 

iza civ. inv. Dom. rata

416

485

489

UKUPNO

 

34.158

35.068

28.914

 

Osnovna značajka kretanja broja korisnika, po navedenim skupinama, jest smanjenje broja tih korisnika zbog njihove visoke životne dobi.

UNAPREĐENJE ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 103/2003.) propisana su neka nova prava, te se na socijalno pravičniji način uređuje pravni položaj i zaštita vojnih i civilnih invalida rata, smanjene su razlike spram ukupnih invalidskih prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, poboljšao se njihov materijalni položaj, proširio se krug korisnika zaštite. Tim izmjenama i dopunama Zakona propisano je:

1. pravo na obiteljsku invalidninu roditeljima vojnog odnosno civilnog invalida rata I. – IV. skupine, pod uvjetom da je invalid za života koristio pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe, te da niti jedan član uže obitelji ne koristi to pravo;

2. povećan je postotak u kojem se određuje iznos obiteljske invalidnine za članove obitelji iza poginulih civilnih osoba i osoba poginulih za vrijeme služenja redovnog vojnog roka sa 15% na 25% od mjesečnog iznosa osobne invalidnine invalida I. skupine;

3. pravo na opskrbninu i dodatak za pripomoć u kući za članove obitelji sudionika rata od prije 9. rujna 1943. do 15. svibnja 1945. godine koji su umrli poslije 15. svibnja 1945. godine (u pravilu se to odnosi na udovice, a iznimno i na djecu kod kojih je nesposobnost za privređivanje nastupila prije 15. godine života);

4. pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnim invalidima rata i mirnodopskim vojnim invalidima, ako im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 1.995,60 kuna;

5. pravo na prednost pri upisu u obrazovne ustanove djeci poginulih, umrlih ili nestalih civilnih osoba i osoba poginulih za vrijeme služenja vojnog roka, djeci civilnim invalidima rata i djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata 100% I. skupine;

6. pravo na poseban dodatak djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih, te djeci civilnim invalidima rata, za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, ako im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 1.995,60 kn te ako nisu korisnici opskrbnine;

7. pravo na stipendiju tijekom redovitog studiranja na visokim učilištima, djeci poginulih, umrlih ili nestalih civilnih osoba i osoba na služenju vojnog roka, djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata ako im redovni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 1.995,60 kuna;

8. pravo na prednost pri smještaju u učeničke odnosno studentske domove djeci iza poginulih ili umrlih civilnih osoba, djeci poginulih ili umrlih osoba za vrijeme služenja vojnog roka, djeci civilnim invalidima rata i djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma, ako im redovni mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 1.995,60 kuna;

9. pravo na prednost pri zapošljavanju djeci iza poginulih, umrlih ili nestalih civilnih osoba i osoba za vrijeme služenja vojnog roka, mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata, te bračnom drugu i roditeljima iza poginulih, umrlih ili nestalih civilnih osoba i osoba za vrijeme služenja vojnog roka;

10. pravo na jednokratno oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednoga u građevinsko zemljište, vojnim i civilnim invalidima rata;

11. pravo na staž osiguranja u dvostrukom trajanju za vrijeme provedeno u zatočeništvu civilnim osobama koje su bile zaposlene i odvedene u zatočeništvo, a civilnim osobama koje nisu bile zaposlene, a odvedene su u zatočeništvo, pravo na poseban staž u jednostrukom trajanju (civilni invalidi rata);

12. pravo na pokriće troškova prijevoza i uobičajenih pogrebnih troškova za poginule civilne osobe u Domovinskom ratu, nakon ekshumacije i identifikacije;

13. pravo na profesionalnu rehabilitaciju mirnodopskom vojnom i civilnom invalidu rata i pravo na novčanu pomoć za vrijeme profesionalne rehabilitacije ako, s obzirom na preostalu radnu sposobnost i godine života, izobrazbu i druge okolnosti, ispunjava uvjete za uspješnu rehabilitaciju.

Na ovaj je način učinjen velik korak k ujednačavanju prava što ih propisuje Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. To ujednačavanje nastavit će se i dalje, jer je u Nacionalnoj strategiji jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002. do 2006. godine to utvrđeno.

Imajući na umu svu složenost problematike koja je vezana za svekoliko stradavanje u ratovima na ovim prostorima, mišljenja sam da bi trebalo na jednom mjestu, u posebnom tijelu državne uprave, voditi brigu o svim stradalnicima ratova. To bi tijelo trebalo istraživati i proučavati potrebe i načine unapređivanja invalidsko-boračke zaštite, voditi skrb o tim korisnicima, te s tim u vezi raditi na izradi i donošenju jedinstvene zakonske regulative. Na taj bi se način na jednom mjestu vodila dokumentacija o svim korisnicima obuhvaćenih zakonom, odnosno na jednom bi se mjestu prikupljala i čuvala cjelovita dokumentacija, te bi jednim zakonom mogla biti regulirana ta problematika.

Priredio: Marijan Pokrajčić

 

 Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014