Prijave priloga

Kako prijaviti prilog

Imate li korisničko ime i lozinku za časopis: Revija za socijalnu politiku?
Prijavite se

Trebate li korisničko ime i lozinku?
Registrirajte se

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

 

Smjernice za autore

Svi se radovi prilažu u elektroničkom obliku, isključivo putem sustava za uređivanje časopisa postavljenog na mrežnim stranicama Revije: www.rsp.hr. Potencijalni suradnici se trebaju registrirati u sustav kao autori te potom prijaviti svoj rad i pružiti potrebne suglasnosti prema tamo priloženim uputama.
Uredništvo prima prethodno neobjavljene radove na hrvatskom i engleskom jeziku, koji zajedno s popisom literature i svim prilozima ne bi smjeli biti opsežniji od 50 000 znakova. Radu se prilaže sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, opsega do tisuću znakova te kratak popis ključnih riječi. Uredništvo će autore u primjerenom roku kroz sustav izvijestiti o rezultatima recenzijskog i uredničkog postupka.
Uredništvo također zaprima prikaze i recenzije domaćih i stranih publikacija, informacije o skupovima i drugim događajima te osvrte na socijalnu regulativu. Djela koja se prikazuju u pravilu ne smiju biti starija od tri godine. Zaprimaju se informacije o skupovima održanim ili regulativi usvojenoj prije najviše godinu dana. Ovi prilozi ne prolaze kroz formalni recenzijski postupak, a njihov poželjan opseg iznosi između 5 000 i 9 000 znakova.

Citiranje:
U označavanju referenci i navođenju literature, revija za socijalnu politiku slijedi APA standard citiranja. Pri pozivanju na druge autore i djela, neovisno radi li se o citatima, izvor se navodi u tekstu, a ne u bilješkama. Referenca u tekstu se stavlja u zagrade, a sadrži prezime autora i godinu izdanja. Ako je riječ o preciznijem navodu ili citatu, u referencu treba uključiti i broj stranice. Reference se u tekstu navode prema sljedećim primjerima, bez obzira na jezik izvornika: (Deacon, 1994.), (Coury, 2001.a, 2001.b), (Županov, 1995.:38), (Puljiz i Bežovan, 1994.:25), (Puljiz i sur., 2000.:25-26), (Gough i sur., 1997.; Esping-Andersen, 1990., 1999., 2004.), (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2004.), (Obiteljski zakon, NN 116/2003., čl. 21, st. 1).

Literatura:
Na kraju rada se navodi cjeloviti popis literature, abecednim slijedom. Za čestice izvorno pisane na hrvatskom jeziku koristite se sljedećim smjernicama:

knjiga: Gelo, J., Akrap, A., & Čipin, I. (2005). Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća). Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
članak: Šućur, Z. (2005a). Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj. Financijska teorija i praksa, 29(1), 37-58.
prilog u zborniku: Šućur, Z. (2005b). Siromaštvo kao sastavnica sociokulturnog identiteta Roma. U M. Štambuk (ur.), Kako žive hrvatski Romi (str. 133-157). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
mrežni izvor: Cvitković, A. (2003). Socijalno partnerstvo i tržište rada. Posjećeno 29.4.2005. na mrežnoj stranici Ureda za socijalno partnerstvo u RH: http://www.socijalno-partnerstvo.hr/ured/studije/cvitkovic-socijalno_partnerstvo_i_trziste_rada.pdf
korporativni autor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (2004). Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2003. godinu. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
pravni izvor: Obiteljski zakon. Narodne novine, br. 116/2003, 17/2004, 136/2004.
statistički izvor ili podaci: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (2007). Godišnje statističko izvješće o domovima i korisnicima socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj u 2005. godini [datoteka s podacima]. Dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi: http://www.mzss.hr/index.cgi?menu_id=248&lang_id=1

Za navođenje čestica izvorno pisanih na stranom jeziku, molimo slijedite smjernice za tekstove na engleskom jeziku.

Oblikovanje teksta:
Uvriježeni strani izrazi, uključujući nazive dokumenata i institucija na stranom jeziku pišu se kurzivom – npr. eo ipso, de facto, mobbing, welfare state, Bundesbank. Sva naglašavanja u tekstu vrše se podebljanim slovima. Podvlake se u prilozima ne koriste, niti u tekstu ni pri navođenju mrežnih poveznica. Decimalno mjesto odvaja se isključivo zarezom (npr. 567,89), a tisućice se uvijek odvajaju jednim razmakom (npr. 1 989 ili 12 345 567). Statistički izrazi pišu se cijelim decimalnim brojevima (npr. p< 0,05). Navodnici se u tekstovima na hrvatskom jeziku označavaju sljedećim znakovima: » (alt+0187) za otvaranje navoda i « (alt+0171) za zatvaranje navoda. Bilješke (fusnote) se koriste isključivo za komentare i dopunu teksta, a ispisuju se na dnu svake stranice.

Grafička oprema:
Grafikoni i tablice u pravilu se prilažu unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Unutar priloga grafikoni i slike trebaju biti uvećani na čitavu stranicu i posjedovati adekvatnu razlučivost (poželjno 300dpi). S obzirom na jednobojni tisak, svi grafički prikazi trebaju biti monokromatski ili u nijansama sive, te imati bijelu podlogu. Pismo korišteno u slikama i grafičkim prilozima treba biti Arial. Ispod svih grafičkih i tabličnih priloga potrebno je navesti izvor.

 

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  1. Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzentskom postupku pri nekom drugom časopisu. Ukoliko je članak već objavljivan, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  2. Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word, ODT ili RTF formatu.
  3. Tekst je pisan Times New Roman fontom veličine 12, s proredom 1,5, te tablicama i grafikonima unutar teksta (a ne na kraju).
  4. Članak zadovoljava okvire oblikovanja zadane uputama suradnicima koje se mogu naći na stranici „O časopisu“.
  5. Svaka identifikacija autora je uklonjena iz rada (samo ukoliko prijavljujete rad koji treba proći kroz recenzetnski postupak). Također, autorovo ime je uklonjeno iz svojstava dokumenta (do kojih se u Microsoft Wordu može doći preko preko izbornika Datoteka, Svojstva).
 

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektronskom formatu. Članci objavljeni u časopisu se, uz prikladno navođenje izvora, smiju besplatno koristiti u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe.

 

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.

 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014