Revija za socijalnu politiku, Svezak 17, Br. 1 (2010)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Učenje zalaganjem u zajednici - integracija visokoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana

Bojana Ćulum, Jasminka Ledić

Sažetak


U radu se analizira veza između civilne misije sveučilišta, visokoškolske nastave (kao jedne od temeljnih akademskih djelatnosti) i obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana. Prikazuje se jedan od najaktualnijih modela iskustvenog učenja na sveučilištima, izvornog naziva service-learning. Riječ je o modelu koji počiva na integraciji kurikuluma i aktivnog angažmana studenata u zajednici s ciljem njihova boljeg razumijevanja sadržaja kolegija, zatim potreba i problema zajednice te poticanja njihova (daljnjeg) civilnog zalaganja. Ovom modelu međunarodna akademska zajednica sve češće pristupa kao mehanizmu koji uspješno doprinosi realizaciji određenih aspekata civilne misije sveučilišta. S ciljem doprinosa pojmovnoj analizi, razlažu se koncepti i pristupi definiranju te teorijska ishodišta. Otvarajući područje rasprave o izazovima integracije ovog modela u visokoškolsku nastavu na naša sveučilišta, nudi se i obrazlaže prijedlog nazivlja na hrvatskom jeziku – učenje zalaganjem u zajednici.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014