Revija za socijalnu politiku, Svezak 1, Br. 3 (1994)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Prava djece u obitelji

Dubravka Hrabar

Sažetak


Međunarodna godina obitelji tijesno je vezana uz ostvarivanje dječjih prava općenito, a posebice uz pravni položaj djece u obitelji. Međunarodni dokumenti o problematici dječjih prava sadrže odredbe neposredno vezane uz prava djece u obitelji, pa se kao temeljna prava djece mogu izdvojiti pravo djeteta da živi sa svojim roditeljima, pravo djeteta na odgoj, pravo na saznanje vlastitog podrijetla i pravo na razvoj. Prava koja djeca ostvaruju u obitelji od krucijalnog su značenja za valjani razvoj djece, jer je obitelj najvažnije okruženje svakog djeteta. U tom smislu pažnja se pridaje i pravnim interakcijama koje dijete ima s ostalim članovima obitelji (roditeljima prije svih). Na odrednicama budućih akcija upućuje se na nove mehanizme i institute radi konkretne zaštite dječjih prava.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014