Revija za socijalnu politiku, Svezak 25, Br. 1 (2018)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Kombinirana socijalna politika prema osobama s invaliditetom - podrška socijalnom modelu invaliditeta

Jasna Ostojić Baus

Sažetak


U radu se razmatra koncept kombinirane socijalne politike, u kontekstu potencijala koje koncept otvara u području službi podrške za osobe s invaliditetom. Definirajući koncepte kombinirane socijalne politike te socijalnog modela invaliditeta, analizira se međusobna povezanost i slična vrijednosna utemeljenost oba koncepta. Primjena kombiniranog pristupa prema osobama s invaliditetom prema suvremenim načelima neodvojiva je od razvoja socijalnog kapitala lokalnih zajednica te primjena nije moguća bez uključivanja korisnika u procese odlučivanja i provođenja programa socijalnih usluga. Navode se dileme o budućnosti razvoja kombinirane socijalne politike te se kratko osvrće i na moguće trendove u daljnjem razvoju službi za osobe s invaliditetom. Potvrđuje se adekvatnost kombinirane socijalne politike kao prikladnog okvira za razvoj suvremenih službi podrške za osobe s invaliditetom.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014