Revija za socijalnu politiku, Svezak 10, Br. 2 (2003)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Pristup socijalnim pravima u Europi: stvarno stanje

Vijeće Europe

Sažetak


Odbor za socijalnu koheziju Vijeća Europe (CD CS) na svojoj osmoj sjednici, održanoj 28. – 30. svibnja 2002. godine, usvojio je dokument pod naslovom “Pristup socijalnim pravima u Europi”. Polazeći od rezultata opsežnih istraživanja, dokument je priredila skupina stručnjaka, a završni je tekst redigirala Mary Daly sa Sveučilišta u Belfastu. Objavljujemo treće poglavlja toga veoma važnog dokumenta Vijeća Europe posvećenoga socijalnim pravima. U njemu se raspravlja o preprekama koje se pojavljuju u ostvarivanju socijalnih prava. One nastaju zbog neadekvatnih pravnih odredbi kojima se definiraju socijalna prava, problema u monitoringu i primjeni, nedostatnih resursa, teškoća u upravljanju i procedurama, informiranju i komunikaciji, sociokulturnih prepreka te posebnih teškoća ranjivih skupina i zapostavljenih područja.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014