Revija za socijalnu politiku, Svezak 16, Br. 3 (2009)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena

Branka Galić, Krunoslav Nikodem

Sažetak


Osnovni cilj rada jest analiza rodnih jednakosti i šansi prilikom zapošljavanja u suvremenom hrvatskom društvu, posebice u kontekstu rezultata empirijskog istraživanja »Identifikacija standarda diskriminacije žena pri zapošljavanju« koje je provedeno 2007. godine na reprezentativnom uzorku nezaposlenih žena (N = 1 017). U radu se polazi od opće hipoteze o postojanju rodne nejednakosti u Hrvatskoj koja se posebice odnosi na tržište rada. Proklamirana rodna jednakost i pravna regulativa u području tržišta rada još uvijek nije donijela zadovoljavajuće rezultate za nezaposlene žene. Žene su prilikom razgovora za posao izvrgnute nekim oblicima diskriminacija koji bi i prema važećem pravnom sustavu i prema društvenoj praksi EU-a trebali biti prevladani. Međutim, čini se da, barem prema rezultatima istraživanja iz 2007. godine na uzorku nezaposlenih žena Hrvatske, to nisu, nego da praksa rodne diskriminacije žena prilikom zapošljavanja i dalje ustrajava otežavajući mnogim nezaposlenim ženama mogućnosti doista ravnopravnog pristupa zaposlenju, ne rješavajući njihove ionako već ugrožene egzistencijalne uvjete. U radu se iznose neki od rezultata istraživanja koji pokazuju određene elemente rodne diskriminacije na tržištu rada u RH, problematizirajući neka važna pitanja rodne jednakosti i jednakih šansa zapošljavanja nezaposlenih žena u Hrvatskoj.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014