Revija za socijalnu politiku, Svezak 7, Br. 3 (2000)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Definicija invalidnosti i njezin razvoj u hrvatskom mirovinskom osiguranju

Mihovil Rismondo

Sažetak


Autor analizira definicije invalidnosti koje su se primjenjivale u hrvatskom mirovinskom osiguranju od vremena nakon Prvog svjetskog rata do danas. Definicija invalidnosti u hrvatskom mirovinskom osiguranju posljednjom je reformom sadržajno prilagođena definicijama invalidnosti u Austriji, SR Njemačkoj i drugim zapadnoeuropskim zemljama, kao i definicijama invalidnosti u dokumentima Međunarodne organizacije rada i Vijeća Europe. Autor se osvrće i na praksu primjene definicije invalidnosti od 1999. godine. Njegova je ocjena da je nova definicija invalidnosti doprinijela usporavanju rasta broja korisnika mirovine u Hrvatskoj, što je i bio jedan od ciljeva reforme mirovinskog osiguranja.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014