Revija za socijalnu politiku, Svezak 24, Br. 3 (2017)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Neki aspekti neovisnog življenja osoba s invaliditetom

Tatjana Tarandek, Zdravka Leutar

Sažetak


Cilj rada bio je dobiti uvid u neovisno življenje osoba s invaliditetom. Željela se ispitati povezanost samostalnog funkcioniranja, kvalitete života, prostorne pristupačnosti i nekih aspekata neovisnog življenja promatranog kroz stupanj samostalnosti u obavljanju svakodnevnih obiteljskih i kućanskih aktivnosti i učestalost obavljanja takvih aktivnosti. Istraživanje je provedeno na uzorku od 400 ispitanika u gradu Zagrebu s obzirom na njihovu prevalenciju u populaciji glede oštećenja. Podaci su prikupljeni standardiziranim upitnicima koji su se odnosili na spomenuta područja promatranja: skala kvalitete života, skala uključenosti u zajednicu, skala samostalnog funkcioniranja osoba s invaliditetom te skala zadovoljstva životom i upitnik koji se odnosio na socio demografska obilježja ispitanika. Rezultati su pokazali da postoji povezanost između neovisnog življenja promatranog kroz aspekte stupnja samostalnosti i učestalosti obavljanja aktivnosti u obitelji i prostorne pristupačnosti, kvalitete života i svakodnevnog funkcioniranja. Regresijskom analizom je utvrđeno da tek u maloj mjeri ovi elementi određuju sam koncept neovisnog življenja promatran kao stupanj samostalnosti i učestalost obavljanja određenih aktivnosti u kućanstvu i obitelji i da je kao takav povezan s samostalnim funkcioniranjem, kvalitetom života, zadovoljstvom životom, prostornom pristupačnošću, samostalnim kretanjem, neovisnim donošenjem odluka. Rezultati istraživanja upućuju na složenost koncepta neovisnog življenja te na daljnja istraživanja ovog konstrukta uzimajući u obzir spoznaje dobivene u ovom istraživanju.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014